top of page

Bovennatuurlijke Kracht

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is.

Efeze 3:20


Shalom geliefde broeders en zusters,


Toen Jezus naar de hemelse gewesten terugkeerde tijdens Zijn hemelvaart liet Hij ons niet als wezen achter. Jezus beloofde ons Zijn Heilige Geest, de heilige Kracht Die in Hem leefde en zich op diverse manieren manifesteerde toen Hij als Mens zijnde op aarde in Zijn bedieningsperiode rondliep.


Deze Kracht waar apostel Paulus over schreef aan de kerkgemeente in Efeze 3:20 is de Heilige Geest. De Bijbel vertelt ons dat ook ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest wanneer we Jezus als onze Redder en Verlosser aannemen in ons leven. Wat een geweldige kracht dragen wij hiermee dagelijks in ons mee.


Dezelfde Kracht van de Heilige Geest

Het is dezelfde kracht van de Heilige Geest Die het lichaam van Jezus deed opstaan uit de dood.

Het is dezelfde kracht van de Heilige Geest Die door het Woord de wereld schiep.

Het is dezelfde kracht van de Heilige Geest Die bij Mozes in een wolkkolom aanwezig was in de woestijn om het volk te beschermen (Exodus 13:21-22).

Het is dezelfde kracht van de Heilige Geest die door de Mens Jezus Christus vele mensen deed genezen.

Het is dezelfde kracht van de Heilige Geest Die mensen deed en doet overtuigen van Wie Hij werkelijk is en de geestelijke ogen en oren van de mensen deed en doet openen zodat zij en wij zagen en zien dat Jezus de beloofde Messias is.

Het is dezelfde kracht van de Heilige Geest Die de boeien van de goddeloosheid losmaakt, de banden van het juk ontbindt, de onderdrukten vrij laat heengaan en elk juk breekt. (Jesaja 58:6 )


Hij woont in ons

Het is dezelfde kracht van de Heilige Geest die ook in ons woont! Wat een rijkdom om te beseffen dat de Heilige Geest van Jezus Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken in ons woont! Hoe wonderlijk is dat!


Dezelfde bovennatuurlijk kracht die ons zal opnemen

Het is ook dezelfde bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest die de Heere Zelf zal doen neerdalen uit de hemel en ons zal opnemen in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht en wij zo voor altijd bij de Heere zullen zijn. (1 Thessalonicenzen 4:16)


De Engelse vertaling in The Passion Translation omschrijft het op deze manier:


  • Never doubt God’s mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination! He will outdo them all, for his miraculous power constantly energizes you.

Efeze 3:20


Vertaald in het Nederlands staat er dan ongeveer het volgende:

  • Twijfel nooit aan Gods machtige kracht om in jou te werken en dit alles te bereiken. Hij zal oneindig veel meer bereiken dan je grootste smeekbede, je meest ongeloofwaardige droom, en je vurige verbeelding overtreffen! Hij zal ze allemaal overtreffen, want zijn wonderbaarlijke kracht geeft je Zijn voortdurende energie.

Dank U wel lieve Heere Jezus dat U met Uw Heilige Geest in ons wilt wonen. Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft. (Filipenzen 4:13), En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. (Mattheüs 19:26)


Ik bid dat hij jullie vreugde en vrede zal geven door jullie geloof in Jezus Christus. Dan zal jullie vertrouwen op God steeds sterker worden, door de kracht van de Heilige Geest. (Romeinen 15:13)


In afwachting van Zijn komst,

Natasja Visser

 

IN AFWACHTING VAN ZIJN KOMST


For You Yeshua.png

Shalom, bedankt voor je bezoek!

Leuk dat je deze blog bezoekt. Ongeveer 1 keer in de week schrijf ik naar aanleiding van een schriftgedeelte wat de Heilige Geest mij aanreikt te schrijven ter bemoediging. Gods zegen bij het lezen.

Laat de berichten jouw kant op komen

Bedankt het doorgeven

bottom of page